Generalforsamling med restriktioner – og debat om havneområde-planen

Bestyrelsen har – efter grundig overvejelse – besluttet at gennemføre den udskudte generalforsamling 12. september kl. 10 på kroen.

Men coronaen er jo ikke forsvundet siden marts, hvor vi besluttede at udskyde årets generalforsamling på grund af smittefaren. Bestyrelsen beder derfor medlemmerne om kun at lade sig repræsentere med éen pr. husstand – og om forudgående at tilmelde jeres deltagelse via mail til Lene Smith

Sønderby Kro kan – med de nuværende restriktioner – højst rumme 50 personer i de to selskabsstuer, så vi kommer til at sidde lidt spredt. Vi – og kroen – vil samtidig tage alle nødvendige forholdsregler for, at vi kan mødes sikkert.

Dan takker af som formand

Også på anden vis bliver årets generalforsamling heller ikke helt, som den plejer. Vores mangeårige formand, Dan Kjersgaard, har besluttet ikke at genopstille, så generalforsamlingen skal vælge en ny formand.

Heller ikke Simon Bovin – det eneste bestyrelsesmedlem uden grå hår 😉 – ønsker at genopstille. Bestyrelsen håber, at der blandt vores mange nye medlemmer er nogle, som har lyst til at tage en tørn med bestyrelsesarbejdet – for balancens skyld gerne en, med et lige personnummer.

Havnefornyelsen og shelters til debat

Bestyrelsens plan for den videre fornyelse og fremtidssikring af vores havneområde bliver det store debatemne på årets generalforsamling.

Planen er resultatet af et langt forarbejde, som blev indledt med et åbent idémøde i Sønderby Kulturhus sidste sommer. Bestyrelsens lille ‘havnefornyelsesudvalg’ har efterfølgende gennemgået og prioriteret de mange gode forslag.

I processen har vi også været i dialog med Nationalpark Skjoldungernes Land, som har givet tilsagn om at bidrage med 190.000 kr. til fornyelsen af området bag havnen og vores lille strand.

Nationalparken har i den forbindelse foreslået, at der etableres to små to-personers shelters ud mod kysten. Vores kyststrækning er jo en del af ‘den blå’ side af nationalparken, der tiltrækker mange kajakroere, som savner overnatningssteder på kysten på tur rundt i fjorden.

Aftalen med Nationalparken: I tilfælde af problemer fjernes shelters uden omkostninger for os

Der er i bestyrelsen bred opbakning til planen, men vi er ikke blinde for, at der blandt nogle af vores medlemmer er en skepsis for det foreslåede samarbejde med Nationalparken – og en ængstelse for, hvilke besøgende shelters vil tiltrække.

For at komme denne bekymring i møde, har vi derfor fået indarbejdet en bestemmelse i udkastet til aftalen med Nationalparken, så vi kan kræve de to shelters fjernet igen uden omkostninger for os, hvis de giver anledning til problemer af nogen art – herunder “i tilfælde af gener fra uhensigtsmæssig adfærd fra gæster på shelterpladsen”, som det hedder i aftalen.

Det indgår i øvrigt i aftaleudkastet, at ejerskabet til de to shelters efter opstillingen overgår til os – og at det er os, der fastlægger rammer og vilkår for booking af shelters. Shelters kan kun anvendes efter forudgående booking via en shelters-portal, hvor brugerne også forudgående betaler et mindre beløb, som tilfalder os.

Ikke til afstemning denne gang

Opstillingen af shelters kræver forudgående tilladelse fra Kystdirektoratet, og direktoratet har endnu ikke færdigbehandlet Nationalparkens ansøgning.

Det er således langt fra sikkert, at de foreslåede shelters overhovedet kan blive til noget. Af samme grund har bestyrelsen valgt ikke at lægge planen for havneområde-fornyelsen frem som et forslag til beslutning på denne generalforsamling.

Men vi vil gerne høre medlemmers synspunkter på planen og dens enkelte bestanddele. Og da vi ikke på denne generalforsamling skal træffe beslutning om planen, håber vi i bestyrelsen, at vi kan få en god og saglig debat om, hvordan vi bedst kan forny og fremtidssikre vores dejlige fællesområde bag havn og strand.

Du kan læse et sammendrag af PLAN FOR OPRYDNING, FORNYELSE OG FREMTIDSSIKRING AF FÆLLESOMRÅDET BAG HAVN OG STRAND

Beretning, regnskab og budget

Bestyrelsens beretning, regnskabet for 2019, budget mv. er – over flere omgange – udsendt til alle de medlemmer, vi har mail-adresse på. Du kan også hente de enkelte dokumenter ved at klikke på linksene herunder:

Skriv et svar