Bestyrelsen nedstemt – og genvalgt!

Kontingentet til grundejerforeningen skal også i 2016 være på 1500 kr. pr. matrikel, besluttede generalforsamlingen på Sønderby Kro 19. marts. Dermed fortsætter vi i foreningen med at henlægge til forventede fremtidige renoveringsarbejder på havnen.

Opsparingen til dette formål skal fremover placeres på en særskilt ’molekonto’, sådan at disse henlæggelser ikke sammenblandes med foreningens driftsøkonomi. Et flertal stemte nemlig for Birger Nielsens forslag herom – se forslaget her.

Flertallet underkendte dermed bestyrelsens forslag til at håndtere problematikken ved hjælp af den ’formuedisponering’ – en hensigtsredegørelse, som bestyrelsen i år for første gang havde udarbejdet som bilag til budgetforslaget.

Havnen
Ved udgangen af 2016 vil der på denne molekonto henstå 190.000 kr. – et beløb, der årligt over de kommende år vil vokse med 45.000 kr. (35.000 fra kontingenter og 10.000 fra havneleje), hvis kommende generalforsamlinger fastholder strategien.

De konkrete renoveringsbehov på havnen er endnu ikke fuldt afdækkede. Sydmolen synes umiddelbart i nogenlunde forfatning, nordmolen ligeså – om end med betydelige sætninger – mens selve havnebassinet efterhånden er sandet meget til.

Der var på generalforsamlingen enighed om, at vi ikke med vores beskedne økonomi kan bekoste en uvildig rådgiverundersøgelse, der ville kunne give et fyldestgørende beslutningsgrundlag. Hvad vi så skal gøre for at komme videre med problematikken, vil bestyrelsen drøfte på et ekstraordinært bestyrelsesmøde sidst i april.

Formanden genvalgt – Jørn Alfastsen ny kasserer
Fremover skal havneplads-lejen besluttes af generalforsamlingen, bestemte flertallet på Sønderby Kro, der vedtog Jørn Alfastsens forslag herom. Også her fik bestyrelsen således underkendt sin indstilling om, at det fortsat skal være et bestyrelsesanliggende.

Der var således ikke den store lydhørhed over for formandens henstilling til generalforsamlingen om at anerkende den gængse rollefordeling: At det er generalforsamlingens opgave at vælge bestyrelsen og udstikke de overordnede retningslinjer – og derpå overlade til bestyrelsen at føre dem ud i livet efter bedste evne og vurdering.

Alligevel genvalgte generalforsamlingen Dan Kjersgaard som formand og Poul Høegh Østergaard som bestyrelsesmedlem for en ny to års periode. Marianne Fager og Jørn Alfastsen blev valgt som suppleanter.

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med Jørn Alfastsen som kasserer i stedet for Michael Wesarg-Papior. Da bestyrelsen finder det uholdbart, at foreningens kasserer ikke er fuldgyldigt bestyrelsesmedlem, har man ved samme lejlighed besluttet at udvide bestyrelsen med et medlem. Det har i øvrigt gennem mange år været fast praksis, at suppleanter deltager i bestyrelsesmøderne på lige fod.

>> Referat af generalforsamlingen 19. marts på Sønderby Kro

>> Se også Nyt for 2016

Skriv et svar