Generalforsamlingen sætter kontingentet op

Et flertal af de fremmødte vedtog på generalforsamlingen lørdag 28. marts at forhøje medlemskontingentet med 500 kr. til 1500 kr. for 2015. Bestyrelsen havde foreslået uændret kontingent.

Også i 2014 blev kontingentet forhøjet – dengang på forslag fra bestyrelsen, som fik generalforsamlingens tilslutning til at begynde at hensætte til en renovering af havnens sydmole, som må forventes at blive nødvendig inden for en årrække. Ekstraordinære vedligeholdelsesudgifter på vej, havn og fællesarealer i 2014 – især til at rette op på skader forvoldt af vinterstormene 2013-14 – havde imidlertid slugt stort set hele provenuet fra kontingentforhøjelsen.

Dette afstedkom kritik af, at bestyrelsen ikke havde hensat det forøgede provenu fra kontingentforhøjelsen på en særlig konto, sådan som en vejledende afstemning på 2014-generalforsamlingen havde opfordret til. Den efterfølgende debat udmøntede sig imidlertid i en fælles forståelse af, at der med de faktiske udgifter vil være behov for øgede indtægter, hvis vi skal have mulighed for at spare op til de vedligeholdelsesarbejder i havnen, der trænger sig på.

Det kom til udtryk, da John Lau Hansens forslag om at forhøje kontingentet med dette formål opnåede tilslutning fra mere end halvdelen af de tilstedeværende stemmer, således at bestyrelsesforslaget til kontingent aldrig kom til afstemning.

Flere opfordrede på generalforsamlingen til, at lejen på havnepladserne forøges tilsvarende. Dette vil bestyrelsen tage stilling til på sit næste møde i september. Havneformand Jørgen Benzon oplyser, at der allerede er udsendt girokort for de tildelte havnepladser i denne sæson, og at det efter hans opfattelse ikke vil være rimeligt at pålægge bådejerne en større havneleje end den, de har lagt til grund for deres beslutning for denne sæson.

Spørgsmålet om en særlig øremærket konto for opsparingshensættelserne vil ligeledes blive drøftet af bestyrelsen i september med udgangspunkt i debatten og beslutningerne på generalforsamling.

Skriv et svar