Her er planen for renovering af havnen

’Nu har vi snakket længe nok. Nu vil vi have en plan for renovering af havnen – og tilbud på at få det gjort!’

Det var beskeden til bestyrelsen fra sidste års generalforsamling – og flertallet af de fremmødte satte trumf på ved at forhøje kontingentet yderligere for at øge opsparingen til formålet.

Igennem de sidste seks år har havnens tilstand – og behovet for renovering af sydmolen – været fast indslag på foreningens generalforsamlinger. Siden 2014 har vi indbetalt forøget kontingent for at spare op til havnerenoveringen, og foreningens opsparede formue er nu oppe på 445.000 kr.

Projektet

Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling arbejdet målrettet på at imødekomme generalforsamlingens ønske.  Vi har fået udarbejdet et projekt – og indhentet tilbud herpå – som bestyrelsens flertal nu fremlægger til beslutning på den kommende generalforsamling.

Projektet er udarbejdet af havneingeniør Jørn Jensen, som – foreløbig vederlagsfrit – har hjulpet os med udgangspunkt i en løsning, som den erfarne havneentreprenør Kystsikring v. Preben Winther har foreslået.

I stedet for at ramme spuns dybt ned i fjordbunden lægger projektet op til at fastgøre en ny kajvæg til vandretliggende stålankerbolte, der spænder tværs over molen og forankres i borerørspæle, der rammes ned på modsatte side af molen.

Selve kajvæggen udføres som en pæle-/flagevægskonstruktion i tropisk hårdtræ (azobé) i lighed med den, man eksempelvis kan se i Gershøj. Pæle med not rammes ned foran den eksisterende molevæg, hvorefter vandrette planker monteres i noterne.

De tværgående ankre indesluttes i en opfyldning af sten og grus oven på den eksisterende mole, der herved forhøjes 30-40 cm. Samtidig forstærkes og forhøjes den eksisterende stensætning langs molen mod syd (stranden), lige som stensætningerne fra molespidsen mod øst og syd forstærkes og forlænges for at begrænse tilsanding af havnen og indsejlingen.

Forhøjelsen af molen skal også ses som en klimasikring af havnen mod de stadig hyppigere stormfloder og forhøjede vandstande, som alene i januar 2019 oversvømmede havnen tre gange.

Tilbud – og finansiering

Kystsikring v. Preben Winther gav i juli 2018 tilbud på at udføre renoveringen for kr. 315.000 + moms. Hertil kommer indkøb af kampesten til skønsmæssigt 30.000 kr. Vores havneingeniør anbefaler os hertil at hensætte et halvt hundrede tusinde til uforudsete udgifter, sådan at budgettet for det beskrevne renoveringsprojekt samlet set løber op i en halv million kroner.  Det er efter bestyrelsens – og havneingeniørens – vurdering et ganske fornuftigt tilbud.

Med en vis forhåbning indgav vi i efteråret ansøgning til A.P. Møllers Fond om at støtte vores renoveringsprojekt med halvdelen af udgiften, 250.000 kr. Fonden har tidligere støttet havneforbedringer i både Kulhuse og Ejby, men vi var i bestyrelsen opmærksomme på, at de næppe ville støtte et projekt, der vurderes som almindelig vedligeholdelse.

I ansøgningen slog vi derfor til lyd for, at Sønderby havn med sin beliggenhed ligger som en naturlig port fra nord ind i den maritime del af nationalparken Skjoldungernes Land.

Desværre valgte A.P. Møller Fonden ikke at imødekomme vores ansøgning. Vi har efterfølgende forespurgt hos Nordea-fonden, som imidlertid heller ikke ville støtte os.

Uden ekstern medfinansiering kan vi endnu ikke sætte arbejdet i gang, selv om vi efterhånden har opbygget en betydelig opsparing.

Nationalparken bakker op

Bestyrelsen har efterfølgende taget kontakt til ledelsen i nationalparken Skjoldungernes Land for at høre, om de kunne være interesseret i at støtte en forbedring af Sønderby havn som port ind i nationalparkens fjordland. Nationalparken har i forvejen været med til at sikre renoveringen af det gamle Arne og Jørgen fiskerleje Skovgærdet i Østskoven, lige som man i år støtter forbedringer af havnelejerne på Eskildsø og i Møllekrogen.

Nationalparkens ledelse har taget positivt vores henvendelse, og vi er nu i dialog om et samarbejde med spændende perspektiver for Sønderby havn.

Kort fortalt ser parkledelsen gerne Sønderby havn som en del af nationalparken. Man vil gerne opsætte en informationstavle, og parken vil også gerne bekoste og opsætte en eller to simple shelters, der kan tjene som overnatningssted for roere og andre på tur rundt i fjorden.

Sidst, men ikke mindst, stiller nationalparkledelsen sig åben over for at bidrage økonomisk til vores havnerenovering med et ikke aftalt mindre beløb. Og nationalparken vil også gerne anbefale projektet i forbindelse med nye fondsansøgninger til andre fonde, vi nu – i samarbejde med Skjoldungelandet – vil prøve lykken hos.

Bestyrelsens forslag til generalforsamlingen

Bestyrelsen finder perspektiverne i et sådant samarbejde med nationalparken meget spændende – og bestyrelsens flertal indstiller derfor til generalforsamlingen at bakke op om et samarbejde med nationalparken på det her beskrevne grundlag.

Bestyrelsen foreslår derfor også, at vi igen i år fastsætter kontingentet til kr. 2.000 pr. matrikel, så vi kan fortsætte vores opsparing.

Med uændret kontingent vil foreningens formue ved udgangen af 2019 udgøre knap 534.000 – nok til at vi kan igangsætte renoveringen af sydmolen, hvis vi tillige medregner en medfinansiering fra nationalparken i størrelsesordenen 50.000 kr.

Uden for budgettet har vi i bestyrelsen drøftet, at det som led i renoveringen vil være hensigtsmæssigt at trække strøm og vand ud på molen og etablere et eller flere udtag. Dette er endnu ikke prissat.

Hertil kommer udgifter til at fjerne den sand, der over en årrække har lagt sig i havnebassinet, sådan at havnen igen får en passende dybde. Vi har været i dialog med Gershøj havn om sammen at entrere med et specialfirma, der kunne pumpe sandet væk, men Gershøj er sprunget fra. Alternativet bliver at fjerne så meget sand som muligt ved afgravning fra land. Bestyrelsen har taget skridt til at indhente de nødvendige tilladelser.

Vi har således stadig behov for ekstern medfinansiering, og hvis generalforsamlingen slutter op om det samlede projekt, vil vi straks gå videre med at søge andre fonde i samarbejde med nationalparken.

Det er vores mål, at renoveringen af sydmolen kan sættes i gang i efteråret, når bådene er kommet op.

Dyk selv ned i projektforslaget  

Én kommentar til “Her er planen for renovering af havnen

  1. Per Jørgensen siger:

    Undertegnede stemmer for bestyrelsens forslag.
    Mvh Per Rysgaard Jørgensen.
    PS. Kommer desværre ikke til mødet på Lørdag.

Skriv et svar